ويژه برنامه هاي نگين 

امضای تفاهم نامه میان مدیر شهروند جهانی و موسسه خیریه نگین خیرین کاشان با هدف  افزایش درک عمومی درباره کودکان بی سرپرست و بد سرپرست  :